POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kasiak Katarzyna Kryńska ul. Broniewskiego 2, 08-110 Siedlce, NIP 821 199 76 55, REGON712540024 e-mail: office@ic-mobile.pl, oraz spółka, która powstanie w celu realizacji usług pod nazwą marki: IC Mobile.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług i/lub działań marketingowych na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. a RODO], tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek/nie stanowi warunku do świadczenia usług.

4. Czas przetwarzania danych

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panem/Panią, a także po jej zakończeniu w celach:

· dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

· zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

· statystycznych i archiwizacyjnych,

· maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: Kasiak Katarzyna Kryńska ul. Broniewskiego 2, 08-110 Siedlce, NIP 521 199 76 55, REGON712540024 e-mail: office@ic-mobile.pl biuro rachunkowe przetwarzające dane oraz spółka realizująca usługi pod nazwą marki IC Mobile.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych

- żądania sprostowania swoich danych osobowych

- żądania usunięcia swoich danych osobowych

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

- żądania przenoszenia danych osobowych

7. Prawo do cofnięcia zgody

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

8. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierska i pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie)

10. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Odbiorcy w Państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, jeżeli podejmiemy decyzję, o takim przekazaniu.

11. Podanie oznaczonych danych osobowych

Podanie oznaczonych danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem realizacji usług przez Kasiak Katarzyna Kryńska ul. Broniewskiego 2, 08-110 Siedlce, NIP 521 199 76 55, REGON712540024 e-mail: office@ic-mobile.pl lub spółki IC Mobile

12. Pliki cookies

Witryna ic-mobile.pl używa technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na naszej stronie przez naszych partnerów(Google, Facebook).

13. Wyłączenie opcji gromadzenia cookies

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

.