Regulamin zawierania usług

Regulamin zawierania usług
Regulamin IC Mobile

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r.
1. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma.
2. Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały, certyfikat
3. Z chwilą potwierdzenia udziału następuje zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Kasiak Katarzyna Kryńska ul. Broniewskiego 2, 08-110 Siedlce, NIP 821 199 76 55, REGON712540024
4. Wpłaty należy dokonać na konto: 03 1140 2017 0000 4702 0293 0915
5. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 2 dni od daty szkolenia
ma prawo obciążenia opłatą manipulacyjną w wysokości 80% ceny szkolenia + VAT.
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać w formie pisemnej na adres firmy office@ic-mobile.pl
7. W przypadku rezygnacji w dniu szkolenia pobierane jest 100% opłaty.
8. Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału.
9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
10. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inna osoba, wskazana przez firmę zgłaszającą.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i odwołania szkolenia z ważnych przyczyn. Jednocześnie organizator powiadomi uczestników o zmianach i odwołaniu szkolenia, jak również zwróci wpłacone kwoty.

Wyrażam/wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez firmę Kasiak Katarzyna Krynska zgodnie z Ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane wyżej adresy e-mail. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kasiak Katarzyna Kryńska
2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się pod adresem office@ic-mobile.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego w celu wysyłania informacji marketingowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ogólnego w celu zawarcia umowy na wykonanie szkolenia.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wypełnienia powyższych celów, przy czym przy wyrażeniu zgody na wysyłkę informacji marketingowych dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody, a w celu zawarcia umowy na wykonanie szkolenia przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 7. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wysyłki informacji marketingowych i zawarcia umowy na wykonanie szkolenia.

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy firmę Kasiak Katarzyna Kryńska do wystawiania faktury VAT bez naszego podpisu.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: na adres email: office@ic-mobile tel. 782066347

Procedura rozpatrywania reklamacji. Odpowiedzialność za jakość
1. Na IC Mobile (ICM) ciąży prawny obowiązek dostarczenia Konsumentowi Usługi bez wad.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności ICM względem Konsumenta, jeżeli dostarczona Usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
3. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem w tytułu rękojmi za Usługę zostaje wyłączona.
4. Konsument może złożyć reklamację na przykład:
a) pisemnie na adres: ul. Broniewskiego 2, 08-110 Siedlce,
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@ic-mobile.pl
5. ICM ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument zażądał usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a nie ICM ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.

Dane osobowe
Podanie danych osobowych przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.

Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.